News & Trends

Muôn hình vạn trạng các loại malware

CyStack Avatar

Trung Nguyen

CEO @CyStack|September 27, 2023

Ai rồi cũng mắc bệnh, hệ thống máy tính nào cũng có thể bị tấn công. Nếu như chúng ta nhiễm bệnh vì ảnh hưởng của một loại vi khuẩn hay vi rút nào đó, máy tính cũng có thể bị lây nhiễm vô vàn các loại malware (mã độc). Đặc biệt, những malware này không chỉ dừng lại ở việc gây hại cho hệ thống, chúng còn phục vụ cho lợi ích của những kẻ tạo nên chúng – ở đây là các tin tặc. Những đoạn mã, phần mềm độc hại tràn lan trên mạng đang kiếm về cho thị trường tin tặc đủ các phần thưởng giá trị, từ tiền, dữ liệu, cho đến cảm giác vui thú đơn thuần.

Trước tình hình đó, thị trường malware sẽ còn tiếp tục phát triển không ngừng. Để có thể đảm bảo an toàn trực tuyến, tất cả chúng ta đều cần trang bị kiến thức và kĩ năng để đối phó với muôn vàn hình thức mới của malware xuất hiện mỗi ngày.

Vậy cần phải bắt đầu từ đâu?

Infographic ngay dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn sơ lược về các loại malware thường gặp.

Muôn hình vạn trạng các loại malware cystack

Related posts

Predictions for Cybersecurity Trends in 2024
Predictions for Cybersecurity Trends in 2024
October 4 2023|News & Trends

  As the digital landscape continues to evolve at an unprecedented pace, cybersecurity stands as a trusted guardian. In this dynamic age of technological advancements, the need for robust cybersecurity measures has never been that urgent. The threat landscape never stops changing, presenting new challenges and opportunities for both experts and adversaries. In this insightful …

Is Threads a “threat” to users’ privacy?
Is Threads a “threat” to users’ privacy?
September 8 2023|News & Trends

Launched on 05/07/2023, Threads immediately became a “fever” with million registrations within the first few hours. However, Threads requiring access and collecting information from users, including sensitive items such as Health & Fitness or Search History have caused a stir in the cyber community. What is Threads? Threads is an online social network owned by …

Improve Security Posture With CyStack Partners
Improve Security Posture With CyStack Partners
March 28 2023|News & Trends

In today’s digital age, enhancing security posture is more important than ever. As businesses increasingly rely on technology to operate as well as store sensitive internal and customer data, they are becoming more vulnerable to cyberattacks. These incidents can lead to significant financial losses, damage to a company’s reputation, and legal consequences. That’s why it’s …