Cơ sở dữ liệu về lỗ hổng bảo mật

CyStack liên tục cập nhật các mối đe dọa mới nhất trên toàn cầu và phát triển các giải pháp giúp kiểm tra các lỗ hổng mới trên trang web và hệ thống của bạn.

Số lỗ hổng: : 2828
Tên lỗ hổngCVECWENgày phát hànhMức độ nghiêm trọng
1Apache Shiro 1.2.4 Cookie RememberME - Deserial Remote Code Execution Vulnerability05/06/2024
High
2WordPress GTranslate Plugin < 2.9.9 CSRF VulnerabilityCWE-1604/06/2024
High
3WordPress GTranslate Plugin < 2.9.7 XSS VulnerabilityCWE-1604/06/2024
Medium
4WordPress REST API User Enumeration04/06/2024
Low
5Jenkins < 2.276, < 2.263.3 Arbitrary File Read VulnerabilityCWE-1604/06/2024
Medium
6WordPress Plugin GTM4WP Cross-Site Scripting (1.15.1)CWE-7904/06/2024
Critical
7WordPress Plugin GTM4WP Cross-Site Scripting (1.15)CWE-7904/06/2024
Critical
8WordPress Essential Addons for Elementor Plugin < 4.5.4 XSS VulnerabilityCWE-1604/06/2024
Medium
9CKEditor End of Life (EOL) Detection - WindowsCWE-1603/06/2024
High
10WordPress 5.7.x Multiple Vulnerabilities (5.7 - 5.7.7)CWE-79CWE-89CWE-200CWE-352CWE-60103/06/2024
Critical
11WordPress 5.7.x Multiple Vulnerabilities (5.7 - 5.7.6)CWE-79CWE-8903/06/2024
Critical
12WordPress 5.7.x Multiple Vulnerabilities (5.7 - 5.7.4)CWE-79CWE-8903/06/2024
Critical
13WordPress 5.7.x Multiple Vulnerabilities (5.7 - 5.7.2)CWE-79CWE-20003/06/2024
Critical
14WordPress 5.7.x Multiple Prototype Pollution Vulnerabilities (5.7 - 5.7.5)03/06/2024
Critical
15Multiple Vendors STARTTLS Implementation Plaintext Arbitrary Command Injection VulnerabilityCWE-1603/06/2024
Medium
16SMB Signing Not Required03/06/2024
Medium
17Go pprof Debug Page03/06/2024
Low
18Jenkins Dashboard - Unauthenticated Access03/06/2024
High
19Microsoft Exchange Server End of Life (EOL) DetectionCWE-1603/06/2024
High
20Jenkins open people listCWE-20003/06/2024
Low

Trải nghiệm phiên bản Deep Scan

Giải phóng team DevOps khỏi những mối lo bảo mật để tập trung vào công việc phát triển sản phẩm..