Tư liệu truyền thông

Đây là các tư liệu truyền thông của CyStack chính thức mà bạn có thể đưa vào trang web của mình, trong ứng dụng di động hoặc trong tài liệu in.
Tải về tất cả (zip)

Huy hiệu Được bảo mật bởi CyStack

Tải về
 
SVG | PNG | PDF

Biểu tượng của các ứng dụng

Tải về
 
SVG | PNG | PDF

Hình ảnh đặc trưng