CyStack Platform


Một nền tảng an ninh hoạt động trên mô hình Software As a Service. Bảo vệ website của bạn thông qua phân tích lỗ hổng và giám sát an ninh liên tục.CyStack Platform

Phát hiện sớm các mối đe dọa


Phát hiện hơn 200 lỗ hổng web nguy hiểm, bao gồm OWASP Top 10

Báo cáo chi tiết về vấn đề được phát hiện và hướng dẫn khắc phục

Lập lịch quét định kỳ và theo các mốc thời gian xác định

Liên tục cập nhật các lỗ hổng dựa theo các công bố và nghiên cứu mới

Phát hiện sớm các mối đe dọa
Giám sát an ninh liên tục

Giám sát an ninh liên tục


Cảnh báo tình trạng Up/Down của website

Phát hiện bất thường trong traffic truy cập

Phát hiện và loại bỏ mã độc

Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và Machine Learning

Cảnh báo thông minh cho người dùng

Mã nguồn mở


CyStack ❤ Open Sources. Một phần tính năng Scanning được phát triển dựa trên mã nguồn của Security Framework w3af (theo giấy phép GPL v2.0). Phiên bản sử dụng đã được chỉnh sửa mã nguồn Core và bổ sung thêm các plugin tìm lỗi do CyStack phát triển. Đội ngũ kỹ sư của CyStack Platform cũng là những thành viên đang contribute cho w3af project.


Tìm hiểu thêm
Mã nguồn mở

Hỗ trợ đa dạng Web Framework


image
image
image
image
image
image
image
image

Truy cập dữ liệu JSON thông qua REST API


CyStack cung cấp API đầy đủ cho các nhu cầu cao hơn của developer. Điều này có nghĩa là bạn có thể tự xây dựng một công cụ an ninh mạng trên nền tảng và hạ tầng của CyStack, việc tích hợp vào các hệ thống có sẵn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

{
 "id": "0fd8b7ed-c94d-4224-be12-734000bc9992",
 "verification_code": "aACAdEEf31af654",
 "description": "This is a target",
 "verification_type": "HTML_File",
 "verification": 0,
 "address": "http://www.example.com"
}
{
 "status": "Stopping",
 "profile": "Full Audit",
 "description": "None",
 "noti_href": [
  "/v1/notifications/5",
  "/v1/notifications/2"
 ],
 "start_time": "04:38:29 24/08/2017 UTC",
 "vuln_href": [
  "/v1/vulnerabilities/0f30ead5-80f2-452a-a69c-45434f1ffbb9",
  "/v1/vulnerabilities/10f5d37a-2934-4b68-9b3c-1f87e4e92089",
  "/v1/vulnerabilities/1d8fd7d3-9435-4452-bfb7-88462fd16aad"
 ],
 "target": {
  "id": "0f6b104b-6bba-472f-865d-029d9dbb14ca",
  "address": "http://example.com"
 }
}
{
 "traffic_hrefs": [
  "/v1/vulnerabilities/ac61d563-741e-40da-afe9-71d706eba3f4/traffics/5a0d477acca1e0739dfb4952"
 ],
 "description": "SQL injection in a MySQL database was found at: \"http://testphp.vulnweb.com/search.php\", using HTTP method POST. The sent data was: \"test=a%27b%22c%27d%22\" The modified parameter was \"test\".Due to the requirement for dynamic content of today's web applications, many rely on a database backend to store data that will be called upon and processed by the web application (or other programs). Web applications retrieve data from the database by using Structured Query Language (SQL) queries.\n\nTo meet demands of many developers, database servers (such as MSSQL, MySQL, Oracle etc.) have additional built-in functionality that can allow extensive control of the database and interaction with the host operating system itself. An SQL injection occurs when a value originating from the client's request is used within a SQL query without prior sanitisation. This could allow cyber-criminals to execute arbitrary SQL code and steal data or use the additional functionality of the database server to take control of more server components.\n\nThe successful exploitation of a SQL injection can be devastating to an organisation and is one of the most commonly exploited web application vulnerabilities.\n\nThis injection was detected as the tool was able to cause the server to respond to the request with a database related error.",
 "severity": "High",
 "solution": "The only proven method to prevent against SQL injection attacks while still maintaining full application functionality is to use parameterized queries (also known as prepared statements). When utilising this method of querying the database, any value supplied by the client will be handled as a string value rather than part of the SQL query.\n\nAdditionally, when utilising parameterized queries, the database engine will automatically check to make sure the string being used matches that of the column. For example, the database engine will check that the user supplied input is an integer if the database column is configured to contain integers.",
 "plugin_name": "sqli",
 "false_positive": false,
 "references": [
  {
   "url": "http://www.securiteam.com/securityreviews/5DP0N1P76E.html",
   "title": "SecuriTeam"
  },
  {
   "url": "http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection",
   "title": "Wikipedia"
  },
  {
   "url": "https://www.owasp.org/index.php/SQL_Injection",
   "title": "OWASP"
  },
  {
   "url": "http://projects.webappsec.org/w/page/13246963/SQL%20Injection",
   "title": "WASC"
  },
  {
   "url": "http://www.w3schools.com/sql/sql_injection.asp",
   "title": "W3 Schools"
  },
  {
   "url": "http://unixwiz.net/techtips/sql-injection.html",
   "title": "UnixWiz"
  },
  {
   "url": "https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-A1",
   "title": "OWASP 2013 - Risk 1"
  },
  {
   "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/89.html",
   "title": "CWE-89"
  },
  {
   "url": "http://vulndb.github.io/vuln/45",
   "title": "Vulndb-45"
  }
 ],
 "urls": [
  "http://testphp.vulnweb.com/search.php"
 ],
 "var": "test",
 "attributes": {
  "db": "MySQL database",
  "error": "mysql_"
 },
 "id": "ac61d563-741e-40da-afe9-71d706eba3f4",
 "name": "SQL injection"
}

Kiểm tra website của bạn

trước khi hacker làm điều đó


Dùng thử miễn phí